تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

تبلیغات

صور فلکی

  مقدمه

  از زمانهای کهن ، مردم در آسمان شب در میان گروههای ستارگان ، اشکالی خیالی دیده‌اند. با استفاده از خطوط ، آنها ستارگان این گروهها را به یکدیگر متصل کرده و اشکالی به نام صورت فلکی را تشکیل داده‌اند. امروز طبق سیستمی بین المللی آسمان پیرامون زمین به 88 منطقه تقسیم می‌شود و هر منطقه در بر گیرنده یک صورت فلکی است.

  طرح هر صورت فلکی نمایانگر شیء یا جانداری است و تعدادی از آنها به یاد شخصیتهای اسطوره‌ای نامگذاری شده‌اند. از زمین ، ستارگان هر صورت فلکی مجاور یکدیگر به نظر می‌آیند، اما در حقیقت آنها فاصله بسیاری از همدیگر دارند. همگی آنها در فواصل مختلفی از زمین قرار دارند. اگر می‌توانستیم از جای دیگری از فضا به صورت فلکی جبار نگاه کنیم، طرح ستاره‌ای آن از آنچه که از زمین می‌بینیم، متفاوت می‌باشد. 

  کره آسمان

  از زمین ، صورتهای فلکی چنین به نظر می‌رسند که به داخل کره‌ای تو خالی معروف به کره آسمان چسبیده‌اند. ظاهراً این کره هر 24 ساعت یکبار در مسیری شرقی _ غربی به دور زمین می‌گردد. شبکه‌ای از خطوط معروف به بعد و میل به اختر شناسان کمک می‌کند تا محل ستارگان کره آسمان را بیابند و نقشه‌های ستارگان ، تصویر کره‌ای فرضی بر روی صفحه‌ای تخت هستند. 

  ستاره قطبی و دبها

  آنهایی که در نیمکره شنالی زندگی می‌کنند، می‌توانند به قطب شمال کره آسمان بنگرند. ستاره قطبیبه این قطب بسیار نزدیک است. بر خلاف سایر ستارگان ، به نظر نمی‌آید که با گردش زمین به دور محورش ، ستاره قطبی در آسمان حرکت کند. صور فلکی پیرامون ستاره قطبی عبارتند از دب اکبر (خرس بزرگ) و دب اصغر (خرس کوچک).

  ستاره قطبی همواره این چنین در مجاورت قطب شمال سماوی قرار نداشته و همیشه نیز چنین باقی نخواهد ماند. چون زمین اندکی در محورش تکان می‌خورد، قطب شمال همیشه به نقطه‌ای ثابت در کره آسمان اشاره نمی‌کند. در عوض در طی 25800 سال ، بخش شمالی محور زمین دایره کوچکی را در نیمه شمالی کره آسمان بجای می‌گذارد. ستارگانی که به این دایره نزدیکترند، به نوبت قطب شمال کره آسمان را نشان می‌دهند. 

  قدر ظاهری

  هنگامی که به ستارگان درخشان در آسمان شب می‌نگریم، برخی از بقیه درخشانترند. ستاره شناسان برای بیان میزان درخشندگی ستارگان ، از یک مقیاس درخشندگی به نام قدر ظاهری استفاده می‌کنند. برای اولین بار هیپارخوس ، منجم یونانی قرن دوم پیش از میلاد ، ستارگان را این چنین طبقه بندی کرد. سپس دامنه مقیاسش برای در بر گرفتن اجرام سماوی درخشانتر و کم نورتر ، افزایش یافت. 

  صلیب جنوبی

  ساکنان نیمکره جنوبی کره آسمان بنگرند. هیچ ستاره درخشانی مجاور این قطب نیست، اما صورت فلکی صلیب جنونی نشانه‌ای برای یافتن آن است. اگر چه صلیب جنونی از تمام صور فلکی کوچکتر است، اما در زمینه روشن کهکشان راه شیری جنوبی ، یافتن آن آسان است. با گذشت زمان، نقطه‌ای از کره آسمان که محور چرخش زمین رو به آن است، تغییر مکان می‌دهد. در طی سالها این تغییر تنها به اندازه عرض ظاهری ماه است، ولی در خلال قرنها ، این جابجایی شدید است. مثلاً اگر شهرهای نیمکره شمالی نظیر ونکوور یا لندن در 3 هزار سال قبل از میلاد وجود داشتند، ساکنانشان می‌توانستند صورت فلکی صلیب جنوبی را ببیند. 

  منطقة البروج

  چنین به نظر می‌رسد که همزمان با گردش زمین به دور خورشید، خورشید در مقابل زمینه متغیری از ستارگان حرکت می‌کند. مسیر سالیانه خورشید به دایرة البروج و پهنه‌ای از آسمان که با زاویه تقریبی 9 درجه از طرفین آن گسترده می شود، به منطقه البروج معروف است. تمدنهای باستانی برای اندازه گیری زمان، منطقه البروج را به 12 صورت فلکی تقسیم کردند ولی اکنون صورت فلکی دیگری به نام حوا به این باریکه آسمان افزوده شده است. 

  صور فلکی مهم

  برخی از 88 صور فلکی از سایری معروفتند، و طرحهایی دارند که فوراً تشخیص داده می‌شوند. این طرحها همچون نشانه به ستاره شناسان در یافتن آنها در آسمان شبانه کمک می‌کنند. بهترین نمونه ،جبار (شکارچی) ، از درخشنانترین صور فلکی آسمان است. صورت فلکی معروف دیگر دب اکبر (خرس بزرگ) است . دب اکبر شامل هفت ستاره درخشان است که برای مدتهای طولانی علاوه بر ستاره شناسی ، در دریانوردی نیز راهنمای مفیدی بوده‌اند. 


  نام لاتینینام رایجکره آسمان (شمال/جنوب)نام لاتینینام رایجکره آسمان (شمال/جنوب)
  آندرومداامرأة المسلسلهشماللاسرتاچلپاسه (سوسمار)شمال
  آنتلیاتلمبهجنوبلئواسدشمال
  آپوسمرغ بهشتیجنوبلئو ماینراسد اصغرشمال
  آکواریوسدلوجنوبلپوسخرگوش (ارنب)جنوب
  آکوئیلاعقابهردولیبرامیزانجنوب
  آراآتشدانجنوبلوپوسگرگجنوب
  آریسحملشماللینکسسیاهگوششمال
  اوریگاارابه رانشماللیراشلیاق (چنگ رومی)شمال
  بوتیسعوا (گاوران)شمالمنزاکوهمیزجنوب
  سیلومقلمجنوبمیکروسکوپیوممیکروسکوپجنوب
  کاملوپاردالیسزرافهشمالمونوسرستکشاخهردو
  سرطانخرچنگشمالموسکاذبابه (مگس)جنوب
  کانیزوناتیکیسگهای شکاریشمالنرماگونیاجنوب
  کانیس میجرکلب اکبرجنوباکتنازثمنجنوب
  کانیس ماینرکلب اصغرشمالآفیکوسحوا (مار افسای)هردو
  کاپریکوموسجدیجنوباریونشکارچی (جبار)هردو
  کاریناحمالجنوبپاوطاووسجنوب
  کاسیوپیاذات الکرسیشمالپگاسوسفرس اعظم (اسب بالدار)شمال
  سنتاروسقنطروسجنوبپرسیوسبرساوششمال
  سفیوسقیفاووسشمالفونیکسعنقا(سیمرغ)جنوب
  سیتوسقیطسهردوپیکتورسه پایه نقاشجنوب
  شاملئونحربا (آفتاب پرست)جنوبپیسیزحوتشمال
  سیرسینوسدوپرگارجنوبپیسیزآسترینوسحوت جنوبیجنوب
  کلومباحمامه(کبوتر)جنوبپایپسکشتی دمجنوب
  کمابرنیسیسگیسوان برنیکهشمالپیکسیسقطب نماجنوب
  کرونا آسترالیساکیل جنوبیجنوبرتیکولومشبکهجنوب
  کرونا بوریالیساکیل شمالیشمالساجیتاسهم (تیر)شمال
  کروسکلاغجنوبساجیتاریوسقوس (رامی)عقرب
  کریترباطیهجنوباسکالپترحجار (سنگتراش)جنوب
  کراکسصلیب جنوبیجنوباسکاتومسپرجنوب
  سیگنوسدجاجه (قو)شمالسرپنسحیه(مار)هردو
  دلفینوسدلفینشمالسکستانزالسدسهردو
  درادوماهی طلایی (ابوسیف)جنوبتاروسثورشمال
  دراکواژدهاشمالتلسکوپیومتلسکوپجنوب
  ایکولیوسقطعه الفرسشمالتریانگولوم آسترالمثلث جنوبیجنوب
  اریدانوسنهرجنوبتوکاناطوقانجنوب
  فروناکسکورهجنوباورسا میجردب اکبرشمال
  جمینیجوزا (دوپیکر)شمالاورسا ماینردب اصغرشمال
  گراسدرناجنوبولابادبانجنوب
  هرکولیسهرکولشمالویرگوسنبلههردو
  هارولوجیومساعتجنوبولانزماهی پرندهجنوب
  هایدراشجاع (مار باریک)هردوولپکیولاثعلب(روباه)شمال
  هایدروسهیه الماء (مار آبی)جنوبایندوسهندیجنوب

                                   این مطلب تا کنون 48 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ پنجشنبه 11 دي 1348 [ گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : آسمان ,فلکی ,زمین ,ستارگان ,صورت ,ستاره ,صورت فلکی ,ستاره قطبی ,رایجکره آسمان ,آسمان شمال ,شمال جنوب ,لاتینینام رایجکره آسمان ,
  صور فلکی

تبلیغات


 • Ads1

پربازدیدترین مطالب

آمار امروز شنبه 1 مهر 1396

تبلیغات

پارس ایرانیک جهت سفارش تبلیغات با ایمیل زیر در ارتباط باشید
mohsen_msl@yahoo.com

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر